Conditions de vente

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden H.C.S. Internetverkopen onder naam www.MaxiCum.com

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van H.C.S. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van H.C.S. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door H.C.S. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Het ontvangen van een bestelling en eventuele klachten

Na het ontvangen van een bestelling mag de klant de producten direct keuren, zijn de producten niet in een goede staat bij de klant bezorgd dan dient deze binnen 24 uur na ontvangst hier melding van te maken bij H.C.S. [Per e-mail of per telefoon].

De klant heeft het recht om ontvangen bestelling binnen een termijn van 7 dagen terug te sturen naar H.C.S..

Wanneer een bestelling binnen deze termijn aan H.C.S.word geretourneerd zal het bedrag van de bestelling na ontvangst op de bank of giro rekening van de klant worden teruggestort. De klant dient H.C.S. per e-mail of schriftelijk op de hoogte te brengen van het retour sturen van een bestelling en de datum van het retour sturen te vermelden.

De bestelling dient ongeopend en compleet te zijn, verzegelingen van producten dienen ongebroken te zijn.

Is een product[en] toch geopend of een verzegeling toch verbroken of verkeerd het product[en] in een slechte staat [zonder dat van te voren te hebben aangegeven] dan wordt het product wederom naar de klant geretourneerd en zijn de verzendkosten voor de klant. Kosten voor retourzendingen komen volledig voor rekening van koper, behoudens in de gevallen waarin H.C.S. specifiek schriftelijk of via e-mail heeft aangegeven deze geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te zullen nemen.
Onvoldoende of geheel ongefrankeerde retouren worden door ons niet geaccepteerd en gaan met de POST mee retour.
Niet retour ontvangen artikelen (ook zoekgeraakte retourzendingen tijdens verzending) of beschadigde artikelen blijven voor rekening koper.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

H.C.S. is niet aansprakelijk voor het verkeerd of onjuist gebruik van de bestelde producten. Kijk voor het gebruik van een product eerst altijd naar de gebruiksaanwijzing op het etiket van het product. Mocht een beschrijving of gebruiksaanwijzing van een product niet duidelijk zijn, neem dan contact op met H.C.S., per e-mail of telefonisch.

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van H.C.S. zijn vrijblijvend en H.C.S. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door H.C.S..

H.C.S. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt H.C.S. dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie gelijktijdig met de bestelling via Internet door middel van de betaalmogelijkheden die de site aanbiedt.

H.C.S. biedt de mogelijkheid te betalen via PayPal en door middel van eigen overschrijving.

Voor uw bestelling bij H.C.S. hanteren wij een bestellimiet van Euro 10000,--.

Tevens hanteert H.C.S. een minimaal bestelling van Euro 15,-- exclusief verzendkosten.

Wanneer u een bestelling wilt plaatsen die een van deze limieten overschrijdt, verzoeken wij u vriendelijk eerst contact op te nemen met de H.C.S. klantenservice.

Artikel 6. Levering

Levering van de bestelde producten vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de (volledige) betaling.

Na ontvangst van de betaling verzenden wij de producten binnen 1 werkdag per post wanneer deze op voorraad zijn.

De door H.C.S. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan H.C.S. verschuldigd bent, heeft voldaan.

Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Indien dit niet het geval is, dient u H.C.S. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft H.C.S. de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde (exclusief de verzendkosten) daarvan te restitueren.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en het produkct niet gebruikt is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en H.C.S., dan wel tussen H.C.S. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en H.C.S., is H.C.S. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door H.C.S..

Artikel 9. Persoonsgegevens

H.C.S. zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand.

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een bestand van H.C.S. en zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft H.C.S. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat H.C.S. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan H.C.S. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan H.C.S. schriftelijk opgave doet van een adres, is H.C.S. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan H.C.S. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door H.C.S. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat H.C.S. deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met H.C.S. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door H.C.S. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

H.C.S. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

www.MaxiCum.com

H.C.S.

Mozartstraat 322

NL-6044RS Roermond

 

Netherlands

info@maxicum.com

Tel.: +31 (0)475 691588

Fax: +31 (0)475 690445